Mentelity Foundation

Moti­ve­ren en inspi­re­ren van kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen die leven met een licha­me­lij­ke uit­da­ging is wat ons beweegt. Wij wil­len dat kin­de­ren en jon­ge­ren de bes­te ver­sie van zich­zelf kun­nen wor­den. Daar­om moti­ve­ren wij ze om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen door­mid­del van het orga­ni­se­ren van diver­se spor­tie­ve activiteiten.
Ieder­een heeft het recht de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den. Met ons pro­gram­ma Re-abled ver­an­de­ren wij levens van pro­the­se en ort­he­se gebrui­kers door de lat weer hoog te leg­gen en ze te laten zien wat er alle­maal nog wel moge­lijk is met de juis­te hulp­mid­de­len en begeleiding.
Daar­naast inspi­re­ren wij met de men­ta­li­teit en het gedach­te­goed van Bibi­an Men­tel, meer­vou­dig inter­na­ti­o­naal onder­schei­den para­lym­pisch top­spor­ter, vormt ook na haar over­lij­den in 2021 het fun­da­ment voor ons han­de­len. Het is ons doel om haar droom uit te laten komen: Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Team

Management
Meet the team behind Mentelity Foundation: Edwin Spee

Edwin Spee

Directeur

Als direc­teur van de stich­ting zet ik mij in om Bibian’s droom te ver­we­zen­lij­ken: gelij­ke kan­sen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Jozefien van Son

Plv. directeur

Bibian’s leg­a­cy en haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on voort te zet­ten is mijn drijf­veer en ik ben dank­baar elke dag bij te mogen dra­gen aan dit doel.

Thijs Kroezen

Communicatiemanager

Ik wil men­sen in laten zien dat het leven niet stopt met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Sport en bewe­ging moet toe­gan­ke­lijk zijn voor iedereen.

Fondsenwerving & Events
Meet the team behind Mentelity Foundation: Merijn Koek

Merijn Koek

Junior Project Manager Snowstar & Events 

Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beper­king? Kijk naar de moge­lijk­he­den en kom in beweging.

Meet the team behind Mentelity Foundation: Juul Tak

Juul Tak

Juni­or Pro­ject Manager
Re-abled

Met de JUMP maken we impact op iemand zijn leven. Men­sen kun­nen meer en voe­len daar­door meer vrij­heid. Het is dank­baar daar­aan mee te werken.

Charlotte van der Veen

Relatie, Funding & Project Manager Re-Abled 

Het den­ken in moge­lijk­he­den, het inspi­re­ren en moti­ve­ren van men­sen om in bewe­ging te komen. Daar zet ik mij voor in.