Over2021-11-22T11:57:51+01:00
Logo Mentelity Foundation
Logo Mentelity Foundation

Motivation to move!

Sti­mu­le­ren en inspi­re­ren van kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen die leven met een fysie­ke en men­ta­le uit­da­ging is wat ons beweegt.

Wij wil­len dat kin­de­ren en jon­ge­ren de bes­te ver­sie van zich­zelf kun­nen wor­den. Daar­om moti­ve­ren wij ze om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen. Hoe groot de eer­ste stap ook is.

Het kun­nen over­win­nen, groei­en en ont­wik­ke­len is voor ons de essen­tie van een goed leven. Dag in, dag uit wer­ken wij aan oplos­sin­gen en moge­lijk­he­den met toe­komst­per­spec­tief en kansen.

Samen maken we met onze ini­ti­a­tie­ven, programma’s en pro­duc­ten het ver­schil voor ande­ren. We zor­gen voor rele­van­tie en inclusie.

De men­ta­li­teit van Bibi­an Men­tel, meer­vou­dig inter­na­ti­o­naal onder­schei­den para­lym­pisch top­spor­ter, vormt het fun­da­ment voor ons han­de­len. Door haar fysie­ke en men­ta­le omgang met kan­ker zijn wij gesterkt om de bewe­ging die we heb­ben inge­zet te vervolmaken.

Team

Bibian Mentel

Klei­ne en gro­te over­win­nin­gen beha­len in jouw ont­wik­ke­ling is waar het om gaat. Durf je pas­sie te vol­gen en wordt de bes­te ver­sie van jezelf. 

Edwin Spee

Als direc­teur van de stich­ting zet ik mij in om Bibian’s droom te ver­we­zen­lij­ken: gelij­ke kan­sen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Thijs Kroezen

Ik wil men­sen in laten zien dat het leven niet stopt met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Sport en bewe­ging moet toe­gan­ke­lijk zijn voor iedereen.

Merijn Koek

Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beper­king? Kijk naar de moge­lijk­he­den en kom in beweging.

Juul Tak

Met de JUMP maken we impact op iemand zijn leven. Men­sen kun­nen meer en voe­len daar­door meer vrij­heid. Het is dank­baar daar­aan mee te werken.

Titel

Ga naar de bovenkant