Twij­fel je nog over jouw deel­na­me aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge of wil je weten waar we geld voor inza­me­len? Jor­is, Pau­li­ne en Mathil­de ver­tel­len in onder­staan­de video’s waar­om de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge voor hen zo bij­zon­der maakt. En deel­ne­mers van de Games of hun vrien­den en fami­lie­le­den ver­tel­len wat de Games voor invloed op hun leven heeft gehad!

Laris­sa (29 jaar) — Zitskiër
Laris­sa zit in een rol­stoel en zou enke­le weken na afloop van de Men­te­li­ty Games samen met een vrien­din een week­end naar Lon­den gaan. De vrien­din moest kort voor ver­trek afzeg­gen. Maar met alles wat Laris­sa tij­dens de Games had geleerd, voel­de zij zich sterk en zelf­red­zaam genoeg om in haar een­tje te gaan.

Kir­sten aan het genie­ten tij­dens de Men­te­li­ty Games in 2022. Dit jaar gaat ze weer mee!

Kir­sten (21 jaar) — Zitskiër
“Het was zo’n bij­zon­de­re week, echt om nooit te ver­ge­ten. Door de erva­rin­gen en gesprek­ken ben ik zo anders gaan den­ken. Waar ik eerst voor­al beren op de weg zag, denk ik nu: ik zie wel hoe het loopt. Ik durf nu veel meer zelf­stan­dig te doen en was zelfs al 2x alleen op stap. Klei­ne din­gen, die in het dage­lijks leven zo veel ver­schil maken. En daar­naast heb ik met zit­ski­ën een sport gevon­den die ik super leuk vindt, dit smaakt naar meer. Ik help nu zelfs ande­re rol­stoel­ge­brui­kers door het geven van cli­nics rolstoelvaardigheid!”

Jim in actie met zijn les­groep vol zit­ski­ërs op de berg

Jim (24 jaar) — Zitskiër
Robin, vrien­din van Jim, over de reis: “Ik ben enorm dank­baar voor deze bij­zon­de­re week. De Men­te­li­ty Games waren voor Jim een unie­ke kans om gren­zen te ver­leg­gen en nieu­we din­gen te leren. Mijn geluk kan niet op als ik Jim zo zie stra­len als tij­dens deze reis.” En Jim heeft talent als zit­ski­ër: inmid­dels heeft hij al mee mogen trai­nen met het Neder­land­se para ski team.

Rosa (17 jaar) — Zitski
Moe­der Simo­ne over Rosa: “Zij heeft na een lan­ge behan­del­tra­ject hard getraind in de reva­li­da­tie om weer krach­ti­ger te wor­den. Om zich weer te men­gen in de maat­schap­pij valt haar zwaar. Haar beper­king is iets wat bij haar hoort; zij zal dit moe­ten accep­te­ren, en dat gaat de ene dag beter dan de ande­re. Dat wij mee moch­ten naar de Men­te­li­ty Games was echt gewel­dig. Dat Rosa de kans kreeg om te ski­ën, dan wel aan­ge­past (zit­ski), was erg mooi. Ik zag Rosa opbloei­en, zij voel­de zich weer Rosa. De samen­ho­rig­heid was enorm. De inzet van de orga­ni­sa­tie en alle vrij­wil­li­gers was top. Één gro­te fami­lie. Dit zul­len wij voor altijd mee­dra­gen. Dank!”

Ben­ja­min (links) met zijn nieu­we vriend Kieran, die hij op de Games leer­de kennen.


Ben­ja­min (11 jaar) — Staand skiën
Ben­ja­min wil­de zit­ski­ën en niet staand ski­ën, omdat hij dacht dat dat niet kan. “Weer een teleur­stel­ling” wil­de hij voor­ko­men. Na twee dagen zit­ski­ën had zijn bege­leid­ster hem zo ver gekre­gen dat hij het toch ging pro­be­ren… en aan het ein­de van de week ging hij staand ski­ënd de berg af. Wat een overwinning!

Jor­is — deed in zijn zit­ski mee aan de Challenge:
“Het gevoel van écht mee mogen doen. Daar ben ik heel dank­baar voor”

Pau­li­ne — deel­ne­mer Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge 2023:
“Het is een erva­ring om nooit te vergeten.”

Mathil­de — Deel­ne­mer Chal­len­ge & vrij­wil­li­ger Men­te­li­ty Games:
“De trots bij de ouders en de deel­ne­mers. Echt een cadeau­tje dat ik dit mocht meemaken”