Partners

Samen bereik je meer dan alleen. Daar­om werkt de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on graag samen met ande­re orga­ni­sa­ties en bedrij­ven om samen kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging in bewe­ging te bren­gen. Wil jij ons ook hel­pen? Neem dan con­tact met ons op!

Cruyff Foun­da­ti­on
De Johan Cruyff Foun­da­ti­on steunt en ont­wik­kelt sport­ac­ti­vi­tei­ten voor kwets­ba­re kin­de­ren, over­al ter wereld. Met sport­pro­jec­ten voor kin­de­ren met een beper­king, Cruyff Courts en Schoolpleinen14 geeft de Cruyff Foun­da­ti­on kin­de­ren de ruim­te om te spor­ten en te spe­len. Ruim­te waar zij zich kun­nen ont­wik­ke­len, ruim­te om vrien­den te maken én ruim­te waar zij hun fysie­ke en men­ta­le gezond­heid kun­nen ver­be­te­ren. Ruim­te om het bes­te uit zich­zelf te halen.

Frank Jol
Frank Jol en zijn team gelo­ven dat een actie­ve en vol­waar­di­ge deel­na­me aan het leven in leren, wer­ken en vrije tijd, toe­gan­ke­lijk moet zijn voor ieder­een. Het mul­ti­dis­ci­pli­nai­re expe­rien­ce cen­ter voor fysie­ke mobi­li­teit Frank Jol is de plek waar je terecht kunt voor meer dan alleen een ort­he­se of pro­the­se. Het is de plek waar zij jou bege­lei­den, trai­nen en coa­chen bij het ver­leg­gen van gren­zen en het naja­gen van klei­ne en gro­te dro­men. Waar zij door­gaan waar ande­ren stop­pen. Ook voor jouw droom.

IT4Kids Foun­da­ti­on
Stich­ting IT4Kids zet zich in voor kin­de­ren waar­voor sport en spel niet van­zelf­spre­kend is. Neder­land is één van de rijk­ste lan­den ter wereld. Toch groei­en ruim 423.000 kin­de­ren op in een gezin dat moet rond­ko­men van een bestaans­mi­ni­mum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kin­de­ren. Veel kin­de­ren uit deze groep mis­sen de kans om te kun­nen spor­ten. IT4Kids zamelt gebruik­te en afge­schre­ven hard­wa­re in en schenkt, namens de dona­teur, de waar­de hier­van aan pro­jec­ten van goe­de doe­len die zich inzet­ten voor kinderen.

Fonds Gehan­di­cap­ten­sport
In Neder­land zijn er 1,7 mil­joen men­sen met een han­di­cap. Voor deze men­sen is spor­ten niet altijd van­zelf­spre­kend. Fonds Gehan­di­cap­ten­sport onder­steunt sport­or­ga­ni­sa­ties zon­der winst­oog­merk. Zodat ieder­een met een han­di­cap, dicht bij huis, de moge­lijk­heid krijgt om te kun­nen sporten.

Het Gehan­di­cap­te Kind
Het Gehan­di­cap­te Kind (voor­heen NSGK) is het goe­de doel voor kin­de­ren met een han­di­cap. Ruim 100.000 kin­de­ren in ons land heb­ben een han­di­cap. Zij zit­ten bij­voor­beeld in een rol­stoel, zijn blind of heb­ben een ver­stan­de­lij­ke beper­king. Maar dat is vaak niet het ergst. Hun groot­ste pro­bleem is dat ze geen vriend­jes heb­ben. Het Gehan­di­cap­te Kind helpt om speel­tui­nen, sport­clubs en scho­len toe­gan­ke­lijk te maken, zodat kin­de­ren met en zon­der han­di­cap elkaar ont­moe­ten, samen spe­len, vrien­den maken. Het doel: Geen kind zon­der vriendjes!

Snow­World
Bij ver­schil­len­de loca­ties van Snow­World geeft de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on les op de Men­te­li­ty Snow­board School. Door deze samen­wer­king is het moge­lijk om door heel Neder­land snow­board­les aan te bie­den aan kin­de­ren met een licha­me­lij­ke beper­king. Daar­naast orga­ni­seert de Men­te­li­ty Games de jaar­lijk­se kick-off op de pis­tes van SnowWorld.

Partners
Partners van MF: logo Gehandicaptensport
Partners van MF: logo Snow World
Partners van MF: logo Frank Jol
Partners van MF: logo Het Gehandicapte Kind
Partners van MF: logo Cruyff
Word donateur of sponsor en steun de foundation

Ieder jaar orga­ni­se­ren wij diver­se acti­vi­tei­ten om het bewe­gen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging te sti­mu­le­ren. Zon­der de finan­ci­ë­le steun van der­de par­tij­en kun­nen wij dit niet realiseren.