Sta­ge­plek — Men­te­li­ty Games 2023

Werk mee aan de orga­ni­sa­tie van dit tof­fe win­ter­sport event! De sta­ge­pe­ri­o­de is van decem­ber 2022 t/m april 2023 voor 32–40 uur per week, HBO-niveau van­af leer­jaar 2.

De Men­te­li­ty Foundation 

Moti­ve­ren en inspi­re­ren van kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen die leven met een licha­me­lij­ke uit­da­ging is wat ons beweegt. Wij wil­len dat kin­de­ren en jon­ge­ren de bes­te ver­sie van zich­zelf kun­nen wor­den. Daar­om moti­ve­ren wij ze om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen. Hoe groot de eer­ste stap ook is. Dat doen wij onder ande­re door het aan­bie­den van tof­fe sport­ac­ti­vi­tei­ten. Bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on den­ken wij in moge­lijk­he­den en laten wij men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging erva­ren, dat zij nog veel meer kun­nen, dan zij den­ken. ‘’Ieder­een heeft het recht de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den.’’ — Bibi­an Mentel

Wat ga je doen?

Je onder­steunt de pro­ject­ma­na­ger en de com­mu­ni­ca­tie mana­ger in diver­se werk­zaam­he­den met de voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van de twee events in Zwit­ser­land. Daar­naast dra­gen wij afge­ba­ken­de onder­de­len geheel over aan jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid. Hier enke­le voor­beel­den van je werkzaamheden:

 • Web­si­te up to date hou­den & nieuws­brie­ven opstellen
 • Aan­mel­din­gen ver­wer­ken en gege­vens ordenen
 • Vra­gen beant­woor­den van deelnemers
 • Infor­ma­tie­avond en pas-ses­sies orga­ni­se­ren (voor het aan­ge­pas­te (zit)ski-materiaal)
 • Wer­ven van en con­tact onder­hou­den met vrijwilligers
 • Pro­gram­ma uit­wer­ken en op loca­tie orga­ni­se­ren (wel­komst mee­ting, bin­go avond e.d.)
 • Prak­ti­sche orga­ni­sa­tie en voorbereiding

Wat heb je nodig?

Je bent geschikt voor deze sta­ge­plek indien je …

 • nauw­keu­rig te werk gaat
 • zelf­stan­dig kan werken
 • een pro-actie­ve hou­ding hebt
 • in moge­lijk­he­den denkt en uit­da­gin­gen aanpakt
 • graag in con­tact bent met mensen
 • gemo­ti­veerd bent om voor onze doel­groep het ver­schil te maken
 • orga­ni­sa­tie en com­mu­ni­ca­tie écht leuk vind
 • affi­ni­teit hebt met win­ter­sport en met onze missie
 • goed kan wer­ken in word, excel en power point (resp. de goog­le versies)
 • naast Neder­lands ook goed Duits (pré) of Engels spreekt
 • je mini­maal in leer­jaar 2 zit van een HBO-oplei­ding die aan­sluit bij de werk­zaam­he­den (denk aan sport­kun­de, bedrijfs­kun­de, mar­ke­ting of tou­rism management)

Wat bie­den wij

Bij onze foun­da­ti­on krijg jij de kans om erva­ring op te doen in het werk­veld van sport, event mana­ge­ment, mar­ke­ting & com­mu­ni­ca­tie. Met jouw werk ga je men­sen blij maken door hen te laten zien dat zij meer kun­nen dan zij den­ken. En jij gaat zelf prach­ti­ge momen­ten bele­ven. Af en toe werk je in het week­end en je krijgt de kans om niet alleen de voor­be­rei­ding te doen van de Men­te­li­ty Games en de Hoh­s­aas 12h Chal­len­ge, maar ook tij­dens de events in Zwit­ser­land te hel­pen. Wij zul­len van 22 maart tot 1 april in Zwit­ser­land ver­blij­ven. Je werkt in een klein en dyna­misch team waar je veel kan zien en leren. Onze kan­toor­lo­ca­tie is Bilt­ho­ven, waar wij vaak samen met het team gezel­lig lun­chen en waar je onbe­perkt kof­fie mag drin­ken met je collega’s.

Inte­res­se 

Heb jij inte­res­se in deze sta­ge­plaats? Rea­geer dan voor 30 sep­tem­ber a.s. door een mail te stu­ren naar charlotte@mentelity.org met daar­in jouw per­soon­lij­ke moti­va­tie om voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on aan de slag te gaan en je C.V.

Tot snel,
Team Men­te­li­ty

Hoh Saas 12 uurs Challenge

Een fund­rai­sing ski- en snow­board Chal­len­ge, die plaats­vindt op 24 maart 2023. De chal­len­ge begint om mid­der­nacht en duurt 12 uur; het eer­ste deel wordt er dus in het don­ker (op een ver­lich­te pis­te) geskied en gesnow­ba­ordt. Deel­na­me is per team van 3 per­so­nen en er wordt in een zelf te bepa­len esta­fet­te rit­me geskied. Naast de unie­ke erva­ring en de spor­tie­ve uit­da­ging is natuur­lijk de fund­rai­sing een belang­rijk aspect: mid­dels crowd­fun­ding pro­beert elk team in aan­loop naar de race een mooi bedrag op te halen. Van alle dona­ties kun­nen in de week erop de Men­te­li­ty Games gefi­nan­cierd wor­den. Zo laten wij samen dro­men uit­ko­men. After­mo­vie 2022

Men­te­li­ty Games 

Van 27 maart tot 1 april 2023 vin­den de Men­te­li­ty Games plaats: een uniek win­ter­sport event voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den; het is alle­maal moge­lijk. Naast het spe­ci­a­le les­pro­gram­ma (zit­ski­ën, staand ski­ën, snow­boar­den etc.) dagen wij alle deel­ne­mers uit om hun grens te ver­leg­gen bij de extra acti­vi­tei­ten, zoals parag­li­den, een sprong van de schans (en lan­den op de big air bag), mee­rij­den met de pis­te­bul­ly of in een hon­denslee. De deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games leren in deze week zo veel meer dan alleen ski­ën of snow­boar­den: zij ver­leg­gen hun eigen gren­zen, bou­wen aan hun zelf­ver­trou­wen, ont­moe­ten lot­ge­no­ten en maken veel ple­zier in de sneeuw! After­mo­vie 2022