Ruim €24.000 gedoneerd voor het #CadeauvoorBibian

Het jaar 2020 slo­ten wij af met een bij­zon­de­re ver­ras­sing voor Bibi­an Men­tel. Met de actie #Cadeau­voor­Bi­bi­an kon ieder­een mee­doen aan een kerst­ca­deau voor Bibi­an. In totaal werd er bij­na 1500 keer gedo­neerd via de Tik­kie-actie. Goed voor een opbrengst van €24.750. Een prach­tig bedrag! 

Beken­de Neder­lan­ders, vrien­den, fami­lie en men­sen die spor­ten bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zet­ten zich mas­saal in. Met spe­ci­a­le video­bood­schap­pen rie­pen zij ieder­een op te done­ren en ook een oproep te plaat­sen. In totaal bereik­ten al deze onli­ne uitin­gen meer dan 2.8 mil­joen mensen.

Voor Bibi­an Men­tel was de actie een ver­ras­sing. “Ik wil ieder­een onge­loof­lijk bedan­ken die heeft mee­ge­werkt aan deze actie”, ver­tel­de zij ver­rast. “Ik was zo blij en geluk­kig toen ik alle video’s voor­bij zag komen. Het was een fan­tas­ti­sche kerst door dit mooie cadeau. Met het opge­haal­de geld gaan wij weer veel kin­de­ren hel­pen met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on.” Wil jij als­nog een bij­dra­ge leve­ren aan het #Cadeau­voor­Bi­bi­an? Dan kan je via deze link een dona­tie doen!

Jaar vol uitdagingen 

2020 was een jaar vol uit­da­gin­gen voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Meer­de­re eve­ne­men­ten wer­den afge­last en ook het jaar­lijk­se Men­te­li­ty Gala, de belang­rijk­ste inkom­sten­bron, viel weg. Maar ondanks dat zet­ten wij ons onver­min­derd hard in voor kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lijk uit­da­ging. Lees hier hoe wij in 2020 keken naar de moge­lijk­he­den!