Mentelity Games verplaatst naar 2022

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games heb­ben beslo­ten om de win­ter­sport­reis van 2021 te ver­plaat­sen naar 2022. Een moei­lij­ke beslis­sing, maar vol­gens ons op dit moment de eni­ge juis­te beslissing.

Met de hui­di­ge coron­a­maat­re­ge­len, zowel in Neder­land als in Zwit­ser­land, en het nega­tie­ve reis­ad­vies tot mini­maal 19 maart is het voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en de orga­ni­sa­tie van de Games op gebied van gezond­heid van onze deel­ne­mers niet ver­ant­woord om de trip te orga­ni­se­ren. Daar­naast is het finan­ci­eel een groot risi­co als door­gang niet van­zelf­spre­kend is.

Deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers van de Games zijn inmid­dels op de hoog­te gesteld van het ver­plaat­sten van de win­ter­sport­reis. Onder hen natuur­lijk veel teleur­stel­ling, maar boven­al begrip voor het besluit. Dat doet ons als orga­ni­sa­tie goed om te horen.

Men­te­li­ty Games 2022

De Games zijn ver­plaatst naar april 2022. Op maan­dag 4 april komen deel­ne­mers aan in Saas-Grund. Dins­dag 5 tot en met vrij­dag 8 april staan in het teken van ple­zier in de sneeuw en ber­gen. Op zater­dag 9 april ver­trek­ken deel­ne­mers weer rich­ting huis.

(Toe­kom­sti­ge) Deel­ne­mers of vrij­wil­li­gers met vra­gen over het ver­plaat­sen van de Games kun­nen con­tact opne­men met Thijs Kroe­zen via thijs@mentelity.org. Laten we hopen dat we snel weer op reis kun­nen met elkaar en de corona­cri­sis onder con­tro­le is. Tot dan: blijf in bewe­ging en blijf gezond!