Mentelity Games Kick-Off: Een middag vol lachende gezichten!

Deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games kre­gen alvast een voor­proef­je op het ech­te werk tij­dens de Kick-Off van de edi­tie van 2020. Bij Snow­World in Zoe­ter­meer stond een leu­ke mid­dag vol sneeuw­ple­zier op de planning. 

Omdat de edi­tie van maart 2020 werd uit­ge­steld wegens het coro­na­vi­rus ont­stond het idee om nu alvast met de deel­ne­mers de sneeuw op te zoe­ken om zo alvast sfeer te proe­ven voor de komen­de edi­tie. Samen met een groep vrij­wil­li­gers en racers van de Hoh Saas Race (de fund­rai­ser voor de Men­te­li­ty Games) was er een geza­men­lij­ke lunch op het ter­ras van SnowWorld.

Na de lunch was het tijd om de zitski’s af te stel­len, de snow­boots aan te trek­ken of de ski’s onder te klik­ken voor de eer­ste meters op de pis­te. Voor som­mi­ge deel­ne­mers was het de eer­ste keer in een zit­ski of op een snow­board, dus dat zorg­de voor gespan­nen gezich­ten. Na de uit­leg van de lera­ren en hulp van de bege­lei­ders ver­an­der­de die span­ning al snel in een glim­lach. En die glim­lach ver­dween de rest van de mid­dag niet meer.

Na afloop was er nog ruim­te om op gepas­te afstand na te pra­ten over de erva­rin­gen en te genie­ten van een drank­je in de zon. Deel­ne­mers vet­rok­ken met een vol­daan gevoel rich­ting huis. Laten wij met zijn alle hopen dat we in 2021 met elkaar dit gewel­di­ge gevoel weer mogen erva­ren, maar dan tij­dens de Men­te­li­ty Games in de Zwit­ser­se ber­gen in Saas-Grund.

De Men­te­li­ty Games is een 4‑daags ski- en snow­board-eve­ne­ment voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging dat wordt gehou­den op de pis­tes van Saas-Grund, Zwit­ser­land. Van begin­nen­de tot erva­ren win­ter­spor­ters: deel­ne­mers kun­nen samen met hun fami­lie en vrien­den genie­ten van dagen vol sneeuw­ple­zier. Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den, het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games. Meer infor­ma­tie over de Games? Ga dan naar www.mentelitygames.com!

Bekijk hier alle foto’s van de Men­te­li­ty Games Kick-Off bij Snow­World in Zoetermeer