Koop nu je tickets voor de Mentelity Games 2022!

Ben jij klaar voor een win­ter­sport­avon­tuur in de Zwit­ser­se ber­gen? Boek dan nu je tic­kets voor de Men­te­li­ty Games van 5 tot en met 8 april* in Saas Grund. Tij­dens deze tof­fe reis laten wij jou zien dat win­ter­sport met een licha­me­lij­ke uit­da­ging gewoon moge­lijk is. Ga je met ons mee? 

De Men­te­li­ty Games is een 4‑daags ski- en snow­board-eve­ne­ment voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Van begin­nen­de tot erva­ren win­ter­spor­ters: deel­ne­mers kun­nen samen met hun fami­lie en vrien­den genie­ten van dagen vol sneeuw­ple­zier. Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den, het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games.

Tij­dens de vier dagen in Zwit­ser­land wordt er een geva­ri­eerd pro­gram­ma aan­ge­bo­den, met genoeg uit­da­gin­gen voor ieder niveau. Deel­ne­mers krij­gen iede­re dag les en kun­nen ski­ën en snow­boar­den met Para­lym­pi­sche atle­ten. Ook wordt er een sla­lom uit­ge­zet en kan ieder­een van de schans met behulp van een Big Air­bag. Naast de acti­vi­tei­ten in de sneeuw is er ook een pro­gram­ma voor naast de pis­te. Zo maken we van de Games een onver­ge­te­lij­ke week!

Bij de Men­te­li­ty Games kij­ken we naar de moge­lijk­he­den van men­sen, en niet naar hun licha­me­lij­ke uit­da­gin­gen. We bren­gen daar­om erva­ren gehan­di­cap­te (pro)sporters, spe­ci­aal opge­lei­de lera­ren en win­ter­spor­ters van alle niveaus bij elkaar, zodat ieder­een van elkaar kan leren. Ple­zier staat daar­bij voor­op. Tij­dens de Games laten wij men­sen zien waar ze alle­maal toe in staat zijn met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Tic­kets zijn van­af nu te bestel­len op de web­si­te van de Men­te­li­ty Games. Daar vind je ook meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de tic­kets, het ver­blijf en de reis. Wij zien jou graag op de pis­te. Tot dan!**

Bestel hier je tic­kets voor de Games!

*Wil je mee met de bus naar Zwit­ser­land? Hou er dan reke­ning mee dat deze op 4 april ver­trekt en 9 april weer terug­komt in Nederland.
** De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on houdt de ont­wik­ke­lin­gen rond­om de maat­re­ge­len in Zwit­ser­land nauw­let­tend in de gaten. De reis gaat alleen door als dit ver­ant­woord wordt geacht door de oganisaitie.