Kick-Off Mentelity Games 2022: Eindelijk weer in de sneeuw!

Op 19 sep­tem­ber was het ein­de­lijk weer tijd om de sneeuw in te gaan tij­dens de Men­te­li­ty Games Kick-Off bij Snow­World in Zoe­ter­meer. Een groot deel van de deel­ne­mers, vrij­wil­li­gers en racers was aan­we­zig om samen de aftrap te geven aan de Men­te­li­ty Games 2022. Het werd een mid­dag vol sneeuwplezier! 

Men­te­li­ty Games 2022

De mid­dag in Zoe­ter­meer dien­de als aftrap voor de Men­te­li­ty Games 2022, een meer­daag­se ski- en snow­board­reis voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging en hun naas­ten. De Games wor­den dit jaar weer gehou­den in Saas-Grund in Zwit­ser­land van 4 tot en met 9 april. “Tij­dens die reis laten we de deel­ne­mers zien dat win­ter­sport met een licha­me­lij­ke uit­da­ging gewoon moge­lijk is. Zit­ski­ën, snow­boar­den en de pis­te op met een visu­e­le beper­king; tij­dens de Men­te­li­ty Games kan het alle­maal”, ver­telt Maay­ke de Graaf, mede-orga­ni­sa­tor van de Men­te­li­ty Games.

De sneeuw weer in

Tij­dens de geza­men­lij­ke lunch in de zon op het ter­ras van Snow­World Zoe­ter­meer nam Mat­tia Stor­ni het woord. Hij was spe­ci­aal uit Zwit­ser­land over­ge­ko­men om namens het gebied waar de Games wor­den geor­ga­ni­seerd, het Saas­tal, aan­we­zig te zijn. “Het is een eer om hier van­daag te zijn en jul­lie in april te mogen ont­van­gen in Zwit­ser­land. Samen gaan we er een gewel­dig win­ter­sport­event van maken, toe­gan­ke­lijk voor iedereen.”

Na de lunch was het tijd om de pis­te op te gaan. Op pis­te 1 was een spe­ci­aal sla­lom­par­cours uit­ge­zet waar deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers een tijd neer kon­den zet­ten. Wie twee keer dezelf­de tijd  wist te klok­ken of daar zo dicht moge­lijk bij zat viel in de prij­zen. “Maar van­daag ging het voor­al om ple­zier maken en ein­de­lijk weer de sneeuw in”, aldus Thijs Kroe­zen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Het was ont­zet­tend mooi om ieder­een na zo’n lan­ge tijd weer met een glim­lach van de pis­te te zien glijden.”

Bekijk hier de foto’s van de Men­te­li­ty Games Kick-off bij Snow­World in Zoe­ter­meer. Foto’s door Mau­rits Heeres

Mee op reis? 

Heb jij een licha­me­lij­ke uit­da­ging en wil je mee naar de Zwit­ser­se ber­gen voor een win­ter­sport­avon­tuur? Wacht dan niet lan­ger en neem van­daag nog con­tact op met Thijs Kroe­zen (thijs@mentelity.org) om de moge­lijk­he­den te bespreken.