Motivation to Move2021-06-22T14:18:01+02:00
Logo Mentelity Foundation
Logo Mentelity Foundation

Motivation to Move-week!

Kom jij in actie voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging of wil jij met jouw licha­me­lij­ke uit­da­ging lek­ker spor­ten? Doe dan mee aan de Moti­va­ti­on to Move-week en kom in beweging! 

In Neder­land leven meer dan twee mil­joen men­sen met een licha­me­lij­ke han­di­cap. Voor een groot deel van hen is bewe­gen, spe­len en spor­ten niet altijd moge­lijk. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert daar­om ieder jaar in week 23 de Moti­va­ti­on to Move-week, met tal van (sport)activiteiten om ook deze groep men­sen in bewe­ging te bren­gen. In 2022 is de Moti­va­ti­on to Move-week van 6 tot en met 12 juni!

Bewe­gen is voor ieder­een belang­rijk, maar voor men­sen met een licha­me­lijk han­di­cap mis­schien nog wel meer. Naast dat het bij­draagt aan een bete­re gezond­heid, haalt het ze uit een soci­aal iso­le­ment. Iets dat hard nodig is, want 60% van de men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king voelt zich soms eenzaam.

Kom in beweging!
Door de corona­cri­sis heb­ben alle men­sen, wereld­wijd, erva­ren hoe het is om niet vrij te kun­nen bewe­gen en spor­ten. Voor men­sen met een licha­me­lij­ke han­di­cap is dit ech­ter de dage­lijk­se rea­li­teit door het ont­bre­ken van goe­de sport­fa­ci­li­tei­ten of hulp­mid­de­len zoals pro­the­ses. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on roept alle (beken­de) Neder­lan­ders, buren, collega’s, klas­ge­noot­jes, vrien­den en fami­lie op om ook voor deze men­sen bewe­gen, spor­ten en spe­len moge­lijk te maken.

Dat kan ver­schil­len van het orga­ni­se­ren van een sport­les voor dat kind­je in een rol­stoel, een golf-cli­nic voor die jon­gen met één arm, een fiets­tocht voor het reva­li­da­tie­cen­trum uit jouw stad of gewoon een wan­de­ling met oude­ren uit jouw straat. Maar denk ook aan een het opzet­ten van een actie om geld in te zame­len om sport­hulp­mid­de­len te finan­cie­ren of onze eve­ne­men­ten moge­lijk te maken. Samen kun­nen en mogen bewe­gen is wat ons motiveert!

Acti­vi­tei­ten 
Gedu­ren­de de Moto­va­ti­on to Move-week orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on samen met part­ners ver­schil­len­de (sport)activiteiten. Kom jij lek­ker mee bewe­gen? Schrijf je dan van­af 15 sep­tem­ber 2021 in voor een van de events of koop een tic­ket. Natuur­lijk kan je ook de hele week zelf in bewe­ging komen door te gaan wan­de­len, hard­lo­pen, spor­ten of geld in te zame­len. Ver­geet dan niet je acti­vi­teit te delen met #moti­va­ti­on­to­mo­ve en tag de @mentelityfoundation!

Eer­ste editie
De eer­ste edi­tie van de Moti­va­ti­on to Move-week vond plaats in 2021 van 7 tot en met 13 juni. Bekijk hier een kor­te video over de eer­ste editie:

Events

Trampoline springen en wandklimmen

Zin om lek­ker tram­po­li­ne te sprin­gen of te komen wand­klim­men? Kom dan tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week naar Play-IN in Utrecht voor een tof­fe middag!

De Mentelity Stranddag

Lek­ker bewe­gen en uit­waai­en op het strand? Kom daar naar de Strand­dag. Golf­sur­fen en long­boar­den op het strand van Sche­ve­nin­gen en genie­ten van een afslui­ten­de barbecue. 

Mentelity Snowboard Clinics

Ken­nis maken met het snow­boar­den of een les vol­gen? Kom dan naar een van de drie Men­te­li­ty Snow­board Cli­nics tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week en geniet van de sneeuw.

Het Prothese Festival

Heb jij een been­pro­the­se en wil jij meer uit het leven halen of ben je op zoek naar meer moge­lijk­he­den met je been­pro­the­se? Meld je dan nu aan voor het Pro­the­se Fes­ti­val op 13 juni!

Adaptive Crossfit Training

Klaar voor een spor­tie­ve avond? Kom dan naar de Adap­ti­ve Crossfit Trai­ning tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week en ver­leg je gren­zen tij­dens deze work-out! 

Mooie Boules-banen

Heb jij nu de zomer nadert ook weer zin in een pot­je Jeu des Bou­les? Dat komt dan goed uit, want tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week kan jij in bewe­ging komen bij de loca­ties van Mooie Boules

Wakeboarden en Suppen

Zin om over het water knal­len op een wake­board of Sup-board? Kom dan naar ons event op 7 juni in Alme­re en leer zo om de boards onder con­tro­le te krij­gen tij­dens deze dag!

SUP-tocht door Amsterdam

Zin om Amster­dam eens van een ande­re kant te bekij­ken? Doe dan mee met de Men­te­li­ty SUP-toch­ten door het cen­trum van Amster­dam en geniet op het water!

Ride & Play 2021

Meer dan 130 kilo­me­ter op de fiets zit­ten om langs 18 golf­ba­nen te rij­den. Op iede­re hole spe­len Dap­hne, Derk, Merijn, Naud een hole om geld in te zame­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Steun de actie en doneer nu! 

Ed’s Mountainbike Ride

“Samen met Bibi­an stap­te ik vaak op de fiets. We had­den dan de mooi­ste gesprek­ken, geno­ten van de natuur en waren daar­naast lek­ker in bewe­ging”, aldus Edwin. “Fiets jij nu mee?” 

Koekie’s Run Amsterdam

Klaar voor een inspi­re­rend hard­loop­rond­je met Merijn? Kom dan op 7 juni 10:00 uur naar Koekie’s Run in Amster­dam en begin de Moti­va­ti­on to Move-week goed. 

Dana’s Bootcamp Loosdrecht

Zin om lek­ker te spor­ten in de bui­ten­lucht? Tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week orga­ni­seert Dana op drie momen­ten een boot­camp in Loos­d­recht om in bewe­ging te komen.

Go to Top