Logo Mentelity Foundation
Logo Mentelity Foundation
Naar het overzicht

Het Prothese Festival

Het groot­se, voor het eerst geor­ga­ni­seer­de, fes­ti­val spe­ci­aal voor been­pro­the­se­ge­brui­kers zal in zijn éérste edi­tie klei­ner en anders moe­ten, maar het gaat door! De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, Frank Jol en Team Para Atle­tiek nodi­gen je van har­te uit om tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week langs te komen bij het Friends­hip Sport Cen­tre op zon­dag 13 juni. Wij heb­ben het pro­gram­ma aan­ge­past zodat we ons aan de richt­lij­nen van het RIVM kun­nen en zul­len houden.

We zul­len deze dag wer­ken met ver­schil­len­de start­tij­den. Er wordt dan ook van een­ie­der ver­wacht na het aflo­pen van de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten het ter­rein te ver­la­ten om plaats te maken voor nieu­we ‘fes­ti­val­gan­gers’.

Deze dag zal in het teken staan van onder meer:

  • Een inta­ke­ge­sprek als eer­ste ont­moe­ting tus­sen jou en de Men­te­li­ty Foundation
  • Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de toon­aan­ge­ven­de ortho­pe­disch instru­ment­ma­ke­rij van Frank Jol;
  • En je laten inspi­re­ren door ande­re been­pro­the­se­ge­brui­kers, waar­on­der ook para­lym­pi­sche atleten.

Heb jij een been­pro­the­se en wil jij meer uit het leven halen of ben je op zoek naar meer en/of ande­re moge­lijk­he­den met je been­pro­the­se? Meld je dan nu aan door een tic­ket te bestel­len onder­aan deze pagina.

Wil je leden uit je gezin of een goe­de vriend mee­ne­men, is dat toe­ge­staan (voor hen hooft géén kaartje aan­ge­schaft te wor­den). Mocht je met meer dan 3 per­so­nen in totaal wen­sen te komen, neem dan even con­tact op via info@prothesefestival.nl)

Tijd­slo­ten 13 juni 2021 en Tickets 

Start­tijd 11:00 uur
Start­tijd 12:00 uur
Start­tijd 13:00 uur
Start­tijd 14:00 uur
Start­tijd 15:00 uur

Er zijn, ivm COVID-19, een beperkt aan­tal plek­ken beschik­baar. Dit kan bete­ke­nen dat je gewens­te start­tijd niet beschik­baar is. Zijn er GEEN plek­ken meer beschik­baar, maar wil je wel graag komen? Neem dan con­tact op via info@prothesefestival.nl