Naar het overzicht

Mentelity Snowboardschool

Zin om van een berg sneeuw af te glij­den? Kom dan snow­board­les­sen vol­gen bij de Men­te­li­ty Snow­board­school en leer snow­boar­den met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Op ver­schil­len­de loca­ties in Neder­land wor­den les­sen aan­ge­bo­den op de banen van Snow­World. Door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on opge­lei­de lera­ren laten jou zien dat snow­boar­den met een licha­me­lij­ke uit­da­ging moge­lijk is.

Les­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging
Tij­dens de les­sen van de Men­te­li­ty Snow­board­school wor­den deel­ne­mers per­soon­lijk bege­leid en krij­gen zij tips en tricks hoe zij het bes­te kun­nen snow­boar­den in hun spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Of je nou een pro­the­se hebt of ver­min­der­de spier­kracht in je benen; tij­dens onze les­sen van twee uur kij­ken de Men­te­li­ty-lera­ren naar de moge­lijk­he­den om jou zo goed moge­lijk de berg af te helpen.

Les­lo­ca­ties en pakketten
De les­sen wor­den op dit moment aan­ge­bo­den bij Snow­World Amster­dam, Land­graaf, Zoe­ter­meer, Ruc­phen en Ter­neu­zen in twee blok­ken van tien les­sen. In 2021 wor­den de loca­ties Ruc­phen en Ter­neu­zen toe­ge­voegd aan het geheel. Het is moge­lijk om los­se les­sen aan te schaf­fen of te kie­zen voor een pak­ket. Kijk hier­on­der voor een over­zicht van de les­tij­den en ver­schil­len­de pakketten.

Zoe­ter­meer
De les­sen in Zoe­ter­meer wor­den gege­ven op zon­dag­och­tend van 9:00 uur tot 11:00 uur. In het najaar van 2021 star­ten de les­sen op zon­dag 25 sep­tem­ber. De laat­ste les is op zon­dag 3 decem­ber (zon­dag 30 okto­ber geen les in ver­band met vakantie).

Les­da­ta Zoetermeer:

Sep­tem­ber: 25 (start lessenblok)
Okto­ber: 2, 9, 16, 23
Novem­ber: 6, 13, 20, 27
Decem­ber: 4

Land­graaf
Op 12 sep­tem­ber 2020 werd de nieuw­ste loca­tie van de Men­te­li­ty Snow­boad­school geo­pend in Land­graaf. De les­sen in Land­graaf wor­den gege­ven op zater­dag­och­tend van 9:00 uur tot 11:00 uur. De les­sen star­ten op 24 sep­tem­ber. De laat­ste les is op zater­dag 27 novem­ber (zater­dag 23 okto­ber geen les in ver­band met vakantie).

Les­da­ta Landgraaf:

Sep­tem­ber: 24 (start lessenblok)
Okto­ber: 1, 8, 15, 22
Novem­ber: 5, 12, 19, 26
Decem­ber: 3

Amster­dam, Ruc­phen & Terneuzen
Op dit moment zijn er geen deel­ne­mers bij de Men­te­li­ty Snow­board­school in Amster­dam, Ruc­phen en Ter­neu­zen. Wil jij leren snow­boar­den en woon je in de omge­ving van Snow­World? Neem dan con­tact met ons op en wij zor­gen ervoor dat jij de pis­te af kan knallen.

Pak­ket­ten
Het is moge­lijk los­sen les­sen aan te schaf­fen of direct een pak­ket te kopen voor meer­de­re les­sen. De prij­zen voor de les­sen en pak­ket­ten zijn inclu­sief baan­toe­gang, snow­board en snow­board­schoe­nen. Daar­naast bie­den wij ook een spe­ci­aal pak­ket aan van een les­pak­ket in com­bi­na­tie met een tic­ket voor de Men­te­li­ty Games in Zwit­ser­land. Meer infor­ma­tie over de Men­te­li­ty Games vind je hier!

Vra­gen over de Men­te­li­ty Snow­board­school? Neem dan con­tact met ons op en mail naar merijn@mentelity.org!

Onze part­ners