Missie

Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. ‘‘Ieder­een heeft het recht de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den.’’ De droom van onze foun­der Bibi­an Men­tel. Nu is het onze mis­sie Bibians droom uit te laten komen. Dat doen wij door men­sen te inspi­re­ren met het gedach­te­goed en de leven­les­sen van Bibi­an als inspiratiebron.

Daar­naast moti­ve­ren wij men­sen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze uit­da­gen­de acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf denken.

En zo ver­an­de­ren wij niet alleen levens van men­sen, maar is het ook onze mis­sie om de maat­schap­pij anders naar men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging te laten kij­ken. Hope­lijk kan Bibians droom nu ook jouw droom worden.

De kracht die Bibi­an Men­tel wist over te bren­gen op ande­ren is bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on nu onze inspi­ra­tie­bron. Laat je inspi­re­ren door het gedach­ten­goed en de levens­les­sen van Bibian. 

Wij moti­ve­ren men­sen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze spor­tie­ve acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf denken.

Van disa­b­led naar Re-Abled: Door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.