De Men­te­li­ty Games zijn voor de 70 tot 90 deel­ne­mers met een licha­me­lij­ke uit­da­ging een week om nooit te ver­ge­ten. Tij­dens deze reis doen zij din­gen, die zij niet meer voor moge­lijk hiel­den. Zij maken ple­zier, ver­leg­gen hun gren­zen en ont­wik­ke­len nieuw zelfvertrouwen.

En dat alles is alleen maar moge­lijk met een gro­te groep enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Lijkt het jou leuk om te hel­pen bij de Men­te­li­ty Games? Hier­on­der lees je op wel­ke onder­de­len wij nog hulp zoe­ken. Zo goed als alle vrij­wil­li­gers heb­ben wij nodig op de berg om te hel­pen voor, tus­sen of tij­dens de ski- en snow­board­les­sen. Het is daar­om een voor­deel als je goed kan ski­ën of snow­boar­den en over een goe­de fysie­ke con­di­tie beschikt.

Men­te­li­ty Games
Op dit moment heb­ben we vol­doen­de vrij­wil­li­gers voor de Men­te­li­ty Games van 2023. Mocht je nog inte­res­se heb­ben, kan je op de wacht­lijst wor­den geplaatst.

Wij zoe­ken nog de vol­gen­de vrij­wil­li­gers voor de 12-uurs Chal­len­ge (25 maart 2023)
— Voor de opbouw zoe­ken wij nog men­sen die kun­nen hel­pen met b.v. het plaat­sen van de vei­lig­heids­net­ten en het ver­voe­ren en opbou­wen van lam­pen langs de pis­te; voor dit werk ga je met mate­ri­aal de pis­te af, je moet dus goed kun­nen ski­ën; de opbouw vindt plaats op 23 en 24 maart, de afbouw op 26 en 27 maart.

Prak­ti­sche informatie
Afhan­ke­lijk van je taak ver­wach­ten wij jou op 26 of 27 maart 2023 in Saas Grund. Wij rege­len voor jou de accom­mo­da­tie inclu­sief ont­bijt en je ski­pas (voor zover nodig voor je taak). De reis­kos­ten, lunch en avond­eten zijn voor eigen reke­ning. Voor het avond­eten kan je je aan­mel­den om mee te eten in het groeps­ver­blijf tegen een schap­pe­lij­ke prijs.

Wil jij je opge­ven als vrijwilliger?
Laat dan hier je gege­vens achter.

Heb je vra­gen? Neem dan con­tact op met Char­lot­te van der Veen via charlotte@mentelity.org of tel. 06–1680 9919.

Quo­tes van de vrij­wil­li­gers van edi­tie 2022:

Marie-José (l) en Anne­may ® lig­gend op de grond samen met de groep van de Hoogstraat.

Anne­may & Marie-José: “Wat een onver­ge­te­lij­ke week was het vori­ge week! Zó gaaf om te zien hoe ieder­een zijn of haar gren­zen kon erva­ren en ver­leg­gen. We heb­ben zoveel posi­ti­vi­teit, enthou­si­as­me en dank­baar­heid ervaren!”

Dirk-Jan: “Ik wil de orga­ni­sa­tie bedan­ken voor de kans om mee te gaan als vrij­wil­li­gers. Mijn vrouw en ik zijn nog nooit dezelf­de pis­te 27x afge­gaan met zoveel ple­zier en toe­wij­ding. Het resul­taat mag er zijn! Wij zou­den graag weer als vrij­wil­li­ger klaar staan.“

Fleur, uiterst links op de foto, samen met deel­ne­mers van de Games.

Fleur: “Ik geniet nog iede­re dag na van de stra­len­de gezich­ten van de deel­ne­mers en de over­win­nin­gen die ze heb­ben behaald. Zo waar­de­vol en zo dier­baar. Ben blij dat ik daar­aan heb mogen bijdragen.”

Mathil­de samen met een deel­ne­mer op de pis­te van Saas Grund.

Mathil­de: “Ik heb zo ont­zet­tend geno­ten van de ener­gie, de lachen­de gezich­ten, de emo­ties bij ieder­een, de trots bij de ouders, deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers. Echt een cadeau­tje dat ik dit heb mogen erva­ren. Ik kijk uit naar een vol­gen­de edi­tie en het weer­zien van velen van jullie.”