Wil jij mee naar de Men­te­li­ty Games van 2023? Bestel dan snel je tic­kets. Hier­on­der geven we je uit­leg over de ver­schil­len­de tic­kets en wel­ke keu­zes je hebt. Lees dit dus goed door voor je jouw eigen pak­ket samen­stelt onder­aan de pagina!

LET OP: Op dit moment zijn er geen tic­kets meer te boe­ken voor zit­ski­ërs omdat het maxi­maal aan­tal plek­ken is bereikt. Wil je op de wacht­lijst of heb je een vraag? Mail naar thijs@mentelity.org

Ver­blijf met accommodatie
Als je gebruik wilt maken van één van de accom­mo­da­ties van de Men­te­li­ty Games, heb je de vol­gen­de keu­ze: Hotel/pension met ont­bijt (even­tu­eel met half­pen­si­on tegen meer­prijs) of een appar­te­ment zon­der ont­bijt. Hier vind je meer infor­ma­tie over de ver­blij­ven. Daar­naast kan er geko­zen wor­den voor een pak­ket met les­sen of een pak­ket zon­der les­sen. Dat is voor­al bedoeld voor extra reis­ge­no­ten die mee­gaan met de deel­ne­mer zoals vrien­den of fami­lie­le­den. Zij kun­nen kie­zen om ook twee uur les te krij­gen. In de afbeel­ding hier­on­der vind je een over­zicht van wat er per pak­ket wordt aan­ge­bo­den en de bij­be­ho­ren­de prij­zen. (Let op: om in aan­mer­king te komen voor het Onder 16 jaar tarief moet de deel­ne­mer na 1 april 2023 16 jaar oud worden).

Ver­blijf zon­der accommodatie 
Zoek jij lie­ver zelf een hotel, appar­te­ment of pen­si­on uit om te ver­blij­ven? Dat kan. Kies dan uit een van de onder­staan­de pak­ket­ten. Ook bij dit pak­ket kan je kie­zen voor een pak­ket met of zon­der les, zoals hier­bo­ven uit­ge­legd. In de afbeel­ding hier­on­der vind je een over­zicht van wat er per pak­ket wordt aan­ge­bo­den en bij­be­ho­ren­de prijs:

Extra opties 
Naast de pak­ket­ten zijn er nog een aan­tal extra opties toe te voe­gen. Zo kan je voor €160 een tic­ket aan­schaf­fen om met de bus mee te gaan naar Zwit­ser­land. De bus ver­trekt zon­dag­avond 26 maart in het mid­den van het land en rijdt zater­dag 1 april terug naar Nederland. 
Let op! Er zijn weer een aan­tal bus­tic­kets te bestel­len: zowel retour­rei­zen als enke­le rei­zen. Ga je met de bus mee en zit je in een rol­stoel? Neem dan van te voren even con­tact op met
 thijs@mentelity.org 

Daar­naast is het voor snow­boar­ders moge­lijk om te pro­fi­te­ren van een spe­ci­a­le actie. Bij de aan­schaf van een tic­ket voor de Men­te­li­ty Games kan je een­ma­lig met kor­ting 5 of 20 les­sen kopen voor de Men­te­li­ty Snow­board­school in Neder­land. Zo kan je goed voor­be­reid op reis of na de Games je skills nog ver­der ver­be­te­ren. Voor 5 les­sen betaal je €150 (nor­maals €250) en voor een pak­ket met 20 les­sen betaal je €400 (nor­maal €699)*.

Tic­ket­shop

*Deze actie geldt alleen voor men­sen die nog geen gra­tis tic­ket heb­ben ont­van­gen voor de Men­te­li­ty Games via de Men­te­li­ty Foundation.