Naar het overzicht

Ga jij mee naar de Men­te­li­ty Games van maan­dag 27 maart tot 1 april 2023? Dan vind je hier aller­lei prak­ti­sche infor­ma­tie over de reis. Onder­aan de pagi­na staat het pro­gram­ma en wat je alle­maal mee moet nemen naar Zwit­ser­land. Heb je nog vra­gen? Neem dan even con­tact op  met de organisatie! 

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging en zorg
De orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games han­teert de regel dat iede­re deel­ne­mer zelf ver­ant­woor­de­lijk is voor zijn of haar per­soon­lij­ke ver­zor­ging en even­tu­e­le zorg die nodig is. Mocht jij je eigen ver­zor­gers nodig heb­ben op reis, vraag dan naar de moge­lijk­he­den met betrek­king tot de reis en kos­ten en mail je vraag naar thijs@mentelity.org.

Loca­tie en Route 
De Men­te­li­ty Games wor­den geor­ga­ni­seerd in Saas Grund, Zwit­ser­land. Iede­re deel­ne­mer krijgt voor ver­trek te horen in welk ver­blijf hij of zij is inge­deeld en het exac­te adres. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas Grund te rei­zen. Er is ook een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas Grund. De tota­le reis­tijd komt dan neer op onge­veer 9:30 uur.

Bus
Kies jij voor een Men­te­li­ty Bus­tic­ket? Hou er dan reke­ning mee dat de bus zon­dag­avond 26 maart laat in de omge­ving van Bilt­ho­ven ver­trekt en daar zater­dag 1 april ook weer ieder­een afzet. De bus is toe­gan­ke­lijk voor rolstoelers.

Mate­ri­aal en pasdagen
Deel­ne­mers die aan­ge­past ski-mate­ri­aal nodig heb­ben, wor­den voor­zien door de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games. Voor zit­ski­ërs wor­den er een aan­tal pas­da­gen geor­ga­ni­seerd voor het kie­zen van het juis­te mate­ri­aal. Dat wordt gedaan bij de VGW in Hui­zen. Het is belang­rijk dat je aan­we­zig bent bij één van deze dagen.  Het ove­ri­ge mate­ri­aal kan in Zwit­ser­land wor­den gehuurd.

Pak­lijst
Wat moet je alle­maal mee­ne­men op win­ter­sport? Om goed voor­be­reid op reis te gaan heb­ben wij een pak­lijst voor je gemaakt. Zo weet je zeker dat je alles wat je nodig hebt in je tas hebt gedaan.

Coro­na
De orga­ni­sa­tie houdt altijd de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het coro­na­vi­rus in de gaten en volgt de dan gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len van Zwit­ser­land en Neder­land. Mocht het als onvei­lig wor­den gezien om de reis door te laten gaan, kan de orga­ni­sa­tie de reis annuleren.

Pro­gram­ma
Het defi­ni­tie­ve pro­gram­ma van de Men­te­li­ty Games wordt zo snel moge­lijk bekend gemaakt.