JUMP:
Junior Modulaire Prothese

In Neder­land zit­ten onge­veer 10.000 kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen onno­dig vaak thuis. Door de te lage ver­goe­din­gen die ver­leend wor­den van­uit de zorg­ver­ze­ke­ring krijgt het groot­ste deel van de pro­the­se­ge­brui­kers slechts één beperk­te pro­the­se per vijf jaar ver­goed. Iemand met een been­pro­the­se heeft ech­ter ver­schil­len­de voe­ten nodig om te kun­nen lopen, zwem­men, spor­ten of een keer hoge hak­ken te kun­nen dra­gen. Extra benen wor­den niet ver­goed en moe­ten door de gebrui­ker zelf wor­den aan­ge­schaft. Een extra been kost gemid­deld €10.000.

.
Dit zou voor een vali­de per­soon bete­ke­nen dat je eens in de vijf jaar maar één paar schoe­nen mag kopen. Kies je dus bij­voor­beeld voor ski­schoe­nen, moet je hier­mee ook naar je werk. Kies je voor net­te schoe­nen dan kan je dus bij­voor­beeld vijf jaar niet op win­ter­sport, voet­bal­len, ten­nis­sen of naar het strand zon­der net­te schoe­nen aan je voeten.

De JUMP, de Juni­or Modu­lai­re Pro­the­se, gaat hier ver­an­de­ring in aan­bren­gen. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heeft een pro­the­se ont­wik­keld waar­bij de kin­de­ren en jong­vol­was­sen een been krij­gen met meer­de voe­ten die ze zelf op een sim­pe­le manier kun­nen omwis­se­len zoals een vali­de per­soon van schoe­nen zou wis­se­len. Bij de hui­di­ge pro­the­ses is dit niet moge­lijk. Naast het feit dat de gebrui­ker niet beschikt over ver­schil­len­de voe­ten kan de gebrui­ker, door gebrek­ki­ge tech­niek, de voe­ten ook niet zelf omwisselen.

Maat­schap­pe­lij­ke meerwaarde

‘Sport is pas­sie; sport is ver­broe­de­ring; sport is gezond. Sport haalt het bes­te in men­sen naar boven, zorgt voor vriend­schap en voor res­pect. Als ieder­een geniet van sport, zorgt dat voor een kern­ge­zond Neder­land.’ NOC*NSF

Nood­zaak
Door de JUMP zal de gezond­heid en wel­zijn van de pro­the­se­ge­brui­kers toe­ne­men. Diver­se onder­zoe­ken heb­ben tevens aan­ge­toond dat de JUMP posi­tief bij­draagt aan het psy­cho­so­ci­aal wel­zijn en licha­me­lijk func­ti­o­ne­ren van de gebrui­kers. Daar­naast zul­len de gehan­di­cap­te kin­de­ren weer meer kun­nen spe­len en zal dit hen uit hun iso­le­ment halen. Aan­ge­zien maar 24% van alle geam­pu­teer­den sport, is het van groot belang om dit per­cen­ta­ge omhoog te krijgen.

U en de JUMP
Het is van groot belang dat de JUMP wordt opge­no­men in de basis­zorg. De JUMP gaat ervoor zor­gen dat straks alle kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen weer kun­nen bui­ten­spe­len, spor­ten en weer kind kun­nen zijn. Met de JUMP ver­ho­gen wij de kwa­li­teit van leven van deze pro­the­se­ge­brui­kers en zor­gen we dat ze uit hun iso­le­ment kun­nen tre­den en vol­waar­dig deel kun­nen uit­ma­ken van de maat­schap­pij. Om dit te kun­nen rea­li­se­ren heb­ben wij dona­teurs nodig. Wij hopen hier­mee jul­lie inte­res­se te heb­ben gewekt en voor­zien u graag van meer infor­ma­tie.

Meer informatie over de JUMP?