Loading...
Inspire2023-02-15T10:26:53+01:00

Bibi­an als
inspiratiebron

We heb­ben alle­maal een inspi­ra­tie­bron nodig. De ver­ha­len en dro­men ach­ter de men­sen die we met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on berei­ken waren voor Bibi­an haar groot­ste drijf­veer. Hoe groot of klein dat ver­haal ook was. Het ging Bibi­an om de per­soon­lij­ke impact en motivatie.

De kracht die Bibi­an wist over te bren­gen op ande­ren is bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on nu onze inspi­ra­tie­bron. Met haar in onze gedach­ten is het ons doel om zoveel moge­lijk men­sen te inspi­re­ren. Dat doen wij door de levens­les­sen van Bibi­an over te dra­gen met ons werk.

Wij kij­ken naar de moge­lijk­he­den in plaats van de beper­kin­gen, laten zien dat men­sen tot meer in staat zijn dan zij zelf den­ken en geven ieder­een een kans de bes­te ver­sie van zich­zelf te worden.

Het verhaal van Bibian Mentel

Het ver­haal van Bibi­an Men­tel, opricht­ster van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Toon­beeld van posi­ti­vi­teit met altijd een lach op haar gezicht.

Titel

Ga naar de bovenkant