Loading...
HohSaas 12-uurs challenge2023-01-27T11:59:48+01:00
Done­ren

12-uurs challenge

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is tien jaar gele­den opge­richt door Para­lym­pi­sche kam­pi­oen Bibi­an Men­tel met als doel om kin­de­ren en jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging in bewe­ging te bren­gen. Net als hun leef­tijds­ge­no­ten ver­die­nen zij het om de bes­te ver­sie van zich­zelf te kun­nen wor­den. Een van de acti­vi­tei­ten die de foun­da­ti­on orga­ni­seert zijn de Men­te­li­ty Games, een meer­daag­se ski­reis in Saas Grund waar deel­ne­mers kun­nen ski­ën, snow­boar­den of zitskiën. 

Om de Games te kun­nen orga­ni­se­ren is er een chal­len­ge bedacht om geld in te zame­len: de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. De teams van drie per­so­nen ski­ën of snow­boar­den ’s nachts van 0:00 uur tot 12:00 uur in esta­fet­te­vorm over de pis­tes van Saas Grund (Zwit­ser­land). De team­le­den wis­se­len elkaar af om samen de nacht te door­staan. Samen met je ploeg­ge­no­ten zet jij je in voor ande­ren en maak je ook nog eens een her­in­ne­rin­gen voor het leven. 

Tij­dens de nacht kan je deel­ne­men aan een van de drie Chal­len­ges: Dis­tan­ce -, Fun(d)raise — of de Tour Chal­len­ge. Iede­re Chal­len­ge heeft zijn eigen unie­ke uit­da­gin­gen. Wil jij je inzet­ten om win­ter­sport voor ieder­een moge­lijk te maken? Claim dan snel hier jouw start­be­wijs en bekijk de voor­waar­den om mee te doen! In 2023 start de Chal­len­ge zaterdg 25 maart op klok­slag 0:00 uur.

Op 12 janu­a­ri was er een spe­ci­a­le kick-off avond met infor­ma­tie over de Chal­len­ge. Die avond is er een pre­sen­ta­tie gege­ven met meer infor­ma­tie en tips voor deel­ne­mers. De pre­sen­ta­tie is hier terug te vin­den

Alles over de 3 Challenges

Alle infor­ma­tie over de 3 Chal­len­ges tij­dens de Hoh­s­aas 12-uurs vind je op deze pagi­na. Aan wel­ke Chal­len­ge doe jij mee dit jaar?

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

Praktische info en verblijf

Alle prak­ti­sche infor­ma­tie zoals het pro­gram­ma, de race-regle­men­ten, uit­rus­ting en het ver­blijf in Zwit­ser­land vind je op deze pagina. 

Meer over de Mentelity Games

Wil jij weten waar­voor er tij­dens de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge geld wordt inge­za­meld? Lees dan hier meer over de Men­te­li­ty Games

Titel

Ga naar de bovenkant