De inspirerende avond ‘LEEF!’

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert op 14 april 2021 de inspi­re­ren­de avond ‘LEEF’. Tij­dens dit onli­ne eve­ne­ment bezorgt De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on samen met diver­se gas­ten jou de avond van je leven. Bestel nu een tic­ket, laat je inspi­re­ren en jouw glas zal ook altijd half­vol zijn!

De avond zal in het teken staan van hoe Bibi­an in het leven stond en het ver­za­me­len van her­in­ne­rin­gen in plaats van bezit­tin­gen. Vlak voor haar over­lij­den had Bibi­an nog de hoop aan­we­zig te kun­nen zijn, maar het was haar nadruk­ke­lij­ke wens het eve­ne­ment door te laten gaan.

Het avond­pro­gram­ma start woens­dag 14 april om 18:30 uur en ein­digt om 20:30 uur. De pre­sen­ta­tie is in han­den van Quin­ty Trust­full. Bij haar aan tafel schui­ven aan de man van Bibi­an Men­tel, Edwin Spee, meer­vou­dig wereld­kam­pi­oen judo Edith Bosch en docu­men­tai­re­ma­ker Jes­se Bleek­e­mo­len om te pra­ten over de kracht van posi­ti­vi­teit en hoe Bibi­an daar­door tot het laat­ste moment wist te genie­ten van het leven. Ver­der zijn er tij­dens de avond muzi­ka­le optre­dens van Samant­ha Steen­wijk en Tom­mie Christiaan.

Bezoe­kers die een tic­ket heb­ben aan­ge­schaft krij­gen in de week van het event een spe­ci­a­le link toe­ge­stuurd die toe­gang geeft tot de avond ‘LEEF’*. De avond is na aan­schaf van een tic­ket een week lang terug te kij­ken via jouw unie­ke link. De opbreng­sten van de avond komen vol­le­dig ten goe­de aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Op die manier laten we samen de dro­men van Bibi­an Men­tel uitkomen.*Deze avond is te bekij­ken via livestream op je lap­top en computer