Loading...
Change2022-03-16T09:25:20+01:00
Done­ren

Van disa­b­led
naar Re-Abled

In Neder­land leven ruim 10.000 kin­de­ren en jong vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging die door te lage ver­wach­tin­gen en slech­te pro­the­ses thuis zit­ten en daar­door in een soci­aal iso­le­ment terecht kun­nen komen.

In 2020 ont­wik­kel­de de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on in samen­wer­king met ortho­pe­disch instru­ment­ma­ker Frank Jol het pro­gram­ma: ‘The Re-Abled’. Door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.

Zo ging Bibi­an zelf ook van abled naar disa­b­led en werd zij door de juis­te hulp­mid­de­len, men­ta­li­teit en bege­lei­ding Re-Abled. Met 128 gou­den plak­ken en drie para­lym­pi­sche titels tot gevolg. Lees hier­on­der de ver­ha­len van de men­sen die wij al moch­ten hel­pen met ons programma.

Luut Schellekens

Luut Schel­le­kes is blij dat ze gehol­pen kon wor­den in het Re-Abled pro­ject. “Mijn pro­the­se nu echt een hulp­mid­del en geen beper­kend ding meer”, ver­telt ze. 

Danny Wagenhuis

Dan­ny heeft pas op late­re leef­tijd zijn uit­da­ging kun­nen accep­te­ren. Zijn ken­nis­ma­king met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on speelt een belang­rij­ke rol. 

Lizzie van der Bas

Het pro­ject Re-Abled heeft voor enor­me ver­an­de­ring gezorgd in het leven van Liz­zie van der Bas (7). “Nu kan ik écht alles wat ik wil doen.”

Merijn Koek

Merijn Koek: “In mijn puber­teit was spor­ten een moetje, vond ik het niet altijd leuk. Sinds ik Bibi­an Men­tel heb ont­moet, is dat veranderd.”

Xan Engelsman

Xan Engels­man is blij met zijn nieu­we pro­the­se en hoc­keyt nu op een hoger niveau dan voor­heen. “Dit been maakt echt een ver­schil. Ik ben sneller!” 

Jayley Krewinkel

Jay­ley Kre­win­kel is hele­maal gewend aan haar nieu­we JUMP-pro­the­se. Elke och­tend zegt ze tegen haar ouders: “Doe mij maar die springveer!”

Titel

Ga naar de bovenkant