De inspirerende avond ‘LEEF!’

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert op 14 april 2021 de inspi­re­ren­de avond ‘LEEF’. Tij­dens dit onli­ne eve­ne­ment bezorgt De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on samen met diver­se gas­ten jou de avond van je leven. Bestel nu een tic­ket, laat je inspi­re­ren en jouw glas zal ook altijd half­vol zijn!

De avond zal in het teken staan van hoe Bibi­an in het leven stond en het ver­za­me­len van her­in­ne­rin­gen in plaats van bezit­tin­gen. Vlak voor haar over­lij­den had Bibi­an nog de hoop aan­we­zig te kun­nen zijn, maar het was haar nadruk­ke­lij­ke wens het eve­ne­ment door te laten gaan.

Pro­gram­ma:
Woens­dag 14 april start de avond om 18:30 uur en ein­digt rond 20:30 uur. De pre­sen­ta­tie is in han­den van Quin­ty Trust­full. Bij haar aan tafel schui­ven de vol­gen­de gas­ten aan om te pra­ten over de kracht van posi­ti­vi­teit en hoe Bibi­an daar­door tot het laat­ste moment wist te genie­ten van het leven:

  • Edwin Spee, man van Bibi­an Mentel
  • Edith Bosch, meer­vou­dig wereld­kam­pi­oen judo
  • Jes­se Bleek­e­mo­len, docu­men­tai­re­ma­ker
  • Tom­mie Chris­ti­aan & Samant­ha Steen­wijk met muzi­ka­le optredens.

Tic­kets:
Bezoe­kers die een tic­ket heb­ben aan­ge­schaft krij­gen in de week van het event een spe­ci­a­le link toe­ge­stuurd die toe­gang geeft tot de avond ‘LEEF’*. Op de avond zelf ver­hin­derd? De avond is na aan­schaf van een tic­ket een week lang terug te kij­ken via jouw unie­ke link, dus geen pro­bleem. Een tic­ket voor de avond kost €49,95 en de opbreng­sten komen vol­le­dig ten goe­de aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Op die manier laten we samen de dro­men van Bibi­an Men­tel uitkomen.

*Deze avond is te bekij­ken via livestream op je lap­top en computer