Naar het overzicht

Wat tof dat jij mee wil doen aan de Hoh­s­aas 12 uurs Chal­len­ge. Hier­on­der kan je direct jouw start­be­wijs aan­schaf­fen. Wij nemen daar­na snel con­tact met je op om jouw spe­ci­a­le crowd­fun­dings­pa­gi­na in te rich­ten. Daar­na kan het geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Games begin­nen. Onder de tic­ket­shop vind je meer infor­ma­tie over de Chal­len­ge. Ga jij de uit­da­ging aan? Koop dan hier­on­der jouw startbewijs! 

Inschrij­ving en Voorwaarden
Een team bestaat uit drie per­so­nen en een start­be­wijs voor de Hoh­s­aas Chal­len­ge kost €100 per deel­ne­mer (dit dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten zoals lift­ge­bruik, ont­bijt, lunch, vei­lig­heid, tijds­waar­ne­ming, etc.) Het tic­ket kan indi­vi­du­eel wor­den aan­ge­schaft of als team. Naast de start­li­cen­tie dient elk team een bedrag van mini­mum €500 mid­dels crowd­fun­ding op te halen voor de Men­te­li­ty Games (voor de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers van de Tour Chal­len­ge is het mini­mum­be­drag €175). Elk team krijgt een eigen fund­rai­sing team-pagi­na op de crowd­fun­ding-web­si­te Ken­taa Alle ove­ri­ge voor­waar­den en prak­ti­sche infor­ma­tie over de Chal­len­ge vind je hier.

Fac­tuur voor inschrijfkosten
Wil je als bedrijf mee­doen en ont­vang je lie­ver een fac­tuur voor de inschrijf­kos­ten? Dat kan. Neem dan con­tact op met Char­lot­te van der Veen.

Actie­pa­gi­na’s 
Ben jij benieuwd wel­ke teams er al mee­doen met de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge? Wil je iemand spon­so­ren? Of wil je weten hoe de actiepagina’s er uit zien? Neem dan een kijk­je op de spe­ci­a­le Ken­taa-pagi­na van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en doneer of schrijf je in!

Met één klik op reis
Voor teams die graag onbe­zorgd op reis gaan kun­nen we dit jaar bij genoeg ani­mo een spe­ci­a­le pak­ket­reis aan­bie­den. Regel met een klik op de knop de bus­reis, drie over­nach­tin­gen en extra ski­pas­sen voor vrij­dag en zon­dag. Meer infor­ma­tie over deze exclu­sie­ve deal vind je hier.

Wel­ke van de drie Chal­len­ges ga jij aan?
Tij­dens de Hoh­s­aas 12 uurs Chal­len­ge kan je kie­zen uit drie ver­schil­len­de Chal­len­ges: Dis­tan­ce Chal­len­ge, Fun(d)race Chal­len­ge of de Tour Chal­len­ge. Hier­on­der vind je meer uit­leg over de ver­schil­len­de onderdelen:

Dis­tan­ce Challenge 
Dit onder­deel is voor de ech­te ‘race tigers’. Elk team pro­beert in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen. Het team dat de mees­te kilo­me­ters aflegt, wint deze chal­len­ge. Het gaat om snel­heid, uit­hou­dings­ver­mo­gen en de juis­te tac­tiek voor het wis­se­len van de drie team­le­den, die bij toer­beurt op de pis­te zijn.

Fun(d)race Chal­len­ge:
Bepaal je eigen doel tij­dens de Fun(d)race Chal­len­ge: Leg bij­voor­beeld vast hoe­veel afda­lin­gen je met je team wilt maken gedu­ren­de de 12 uur en daag jezelf uit met een ambi­ti­eus doel­be­drag voor je crowd­fun­ding. De Fun(d)race Chal­len­ge gaat om ple­zier, fund­rai­sing en skiën/snowboarden. De snel­heid op de pis­te is niet het belang­rijk­ste, want mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen. Jouw drijf­veer zit hem in de com­bi­na­tie van bij­dra­gen aan het goe­de doel, je eigen gren­zen ver­leg­gen en het avon­tuur op de pis­te aan­gaan, samen met je teamgenoten.

Nadat jouw team com­pleet is, kie­zen jul­lie samen een doel­stel­ling. Gaan jul­lie voor een mini­maal aan­tal rond­jes op de pis­te of de titel ‘Bes­te Crowd­fun­ders’? Natuur­lijk kan je deze twee doel­stel­lin­gen ook com­bi­ne­ren en je door vrien­den, fami­lie of bedrij­ven laten spon­so­ren per ron­de. Zo daag je jezelf uit om niet stil te gaan zit­ten tij­dens de 12 uur, maar aan de gang te blij­ven. Ieder rond­je is immers extra geld voor het goe­de doel. In 2022 leg­den de team gemid­del­de 59 afda­lin­gen af gedu­ren­de de 12 uur (mees­te 80, min­ste 29).

Tour Chal­len­ge:
Voor de avon­tu­rier die lie­ver niet in de lift stapt. Ook hier gaat het erom in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen, maar dan zon­der de lift te gebrui­ken. Je loopt omhoog (met vel­len onder je ski’s of je snow­board op je rug) en skiet of snow­boardt naar bene­den. De koers voor deze chal­len­ge is een ande­re dan de dis­tan­ce chal­len­ge, dus je hoeft geen reke­ning te hou­den met deel­ne­mers van de ande­re chal­len­ges. Deze dis­ci­pli­ne kan je indi­vi­du­eel of als team doen.

Men­te­li­ty Games
Tij­dens de Hoh­s­aas 12 uurs Chal­len­ge zame­len we geld in voor de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games, een ini­ti­a­tief van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on van Bibi­an Men­tel. Het is dé win­ter­sport­reis voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen laten we hen weer genie­ten van de sneeuw en bren­gen we hen let­ter­lijk in bewe­ging. De posi­tie­ve erva­rin­gen die zij opdoen in Zwit­ser­land nemen ze mee naar huis, waar­door ze met meer zelf­ver­trou­wen door het leven gaan. It’s all about Mentelity!

Meer infor­ma­tie
Wil jij meer weten over de Hoh­s­aas 12 uurs Chal­len­ge, heb je prak­ti­sche vra­gen over de reis, het ver­blijf en waar je alle­maal reke­ning mee moet hou­den? Neem dan een kijk­je op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na. Mocht je daar­na nog vra­gen heb­ben kan je altijd een mail stu­ren naar Char­lot­te van der Veen van de Men­te­li­ty Foundation.