Naar het overzicht

Wil jij mee­doen aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge? Op deze pagi­na vind je meer infor­ma­tie over de drie race­ty­pes en leg­gen we jou uit hoe je je kan inschrij­ven. Daar­na kan het crowd­fun­den beginnen! 

Direct inschrij­ven kan hier

Dis­tan­ce chal­len­ge
Dit onder­deel is voor de ech­te ‘race tigers’. Elk team pro­beert in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen. Het team dat de mees­te kilo­me­ters aflegt, wint deze chal­len­ge. Het gaat om snel­heid, uit­hou­dings­ver­mo­gen en de juis­te tac­tiek voor het wis­se­len van de drie team­le­den, die bij toer­beurt op de pis­te zijn. 

Fun(d)racer:
Voor ski­ërs en snow­boar­ders die het goe­de doel wil­len steu­nen en waar het ple­zier belang­rij­ker is dan de snel­heid. Mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen en er zul­len extra incen­ti­ves zijn voor bij­voor­beeld het grap­pig­ste out­fit, de bes­te team­spi­rit, de meest ori­gi­ne­le of suc­ces­vol­le crowd­fun­ding etc. 

Tour Chal­len­ge:
Voor de avon­tu­rier die lie­ver niet in de lift stapt. Ook hier gaat het erom in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen, maar dan zon­der de lift te gebrui­ken. Je loopt omhoog (met vel­len onder je ski’s of je snow­board op je rug) je en skiet of snow­boardt naar bene­den. De koers voor deze chal­len­ge is een ande­re dan de dis­tan­ce chal­len­ge, dus je hoeft geen reke­ning te hou­den met deel­ne­mers van de ande­re chal­len­ges. Deze dis­ci­pli­ne kan je indi­vi­du­eel of als team doen.

Inschrij­ving
Elk team­lid dient een tic­ket te kopen als start­li­cen­tie, dit dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten van de 12-uurs Chal­len­ge (lift­ge­bruik, ont­bijt, lunch, vei­lig­heid etc.). De tic­ket kost €100 per per­soon. Naast de start­li­cen­tie dient elk team een bedrag van mini­mum €500 mid­dels crowd­fun­ding op te halen voor de Men­te­li­ty Games (voor de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers van de Tour Chal­len­ge is het mini­mum­be­drag €175). Elk team krijgt een eigen fund­rai­sing team-pagi­na op de crowd­fun­ding-web­si­te Kentaa. 

Ben jij klaar om je in te schrij­ven? Ga dan naar de Ken­taa-omge­ving van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en start een actie.