Naar het overzicht

Op deze pagi­na vind je alle prak­ti­sche infor­ma­tie over de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. Heb jij na het door­ne­men van al deze pun­ten nog vra­gen? Neem dan con­tact op met de organisatie! 

Start­li­cen­tie
Elke deel­ne­mer dient een start­li­cen­tie te kopen, dat kan hier. De start­li­cen­tie kost €100 per per­soon en hier­bij zijn inbe­gre­pen: lift­ge­bruik, ont­bijt en lunch tij­dens tij­dens de 12-uurs Chal­len­ge. Na het aan­schaf­fen van een start­li­cen­tie wordt er con­tact met jou opge­no­men en krijg je een spe­ci­a­le actie­pa­gi­na om te crowdfunden.

Ski­pas met korting
Wil je voor en/of na de 12-uurs Chal­len­ge nog wat extra dagen ski­ën in Saas Grund of Saas-Fee? Alle inge­schre­ven deel­ne­mers van de 12-uurs Chal­len­ge ont­van­gen 10% kor­ting aan de kas­sa van Berg­bahn Saas-Grund en in Saas-Fee aan de kas­sa van de AlpinExpres.

Let op: deel­ne­mers aan de 12-uurs Chal­len­ge komen op vrij­dag 24 maart zon­der ski­pas tot het mid­den­sta­ti­on voor de rij­ders brie­fing (om 14:30). Wil je die dag nog ski­ën, dien je bij de kas­sa een ski­pas te kopen.

Accom­mo­da­ties
Hier­on­der een over­zicht van accom­mo­da­ties waar de orga­ni­sa­tie een prijs­af­spraak mee heeft gemaakt voor deel­ne­mers van de Hoh­s­aas 12 uurs Chal­len­ge. Je kan recht­streeks bij deze accom­mo­da­ties reser­ve­ren onder ver­mel­ding van Hoh­s­aas 12 uurs Challenge.

Pen­si­on Hei­no: kamers voor 1, 2, 3 of 4 per­so­nen voor 60 CHF per per­soon per nacht incl. ont­bijt, voor CHF 20 extra zit ook het avond­eten erbij. Meer infor­ma­tie.

Mon­te­la Apart­ments: appar­te­men­ten voor 2, 4, 6 of 8 per­so­nen, aan­bie­ding: 3 nach­ten voor de prijs van 2 of 5 nach­ten voor de prijs van 4. Reken­voor­beeld 3 nach­ten inclu­sief bed­den­goed, toe­ris­ten­be­las­ting en eind­schoon­maak. Meer infor­ma­tie.

Hotel Berg­hei­mat: CHF 55 per per­soon per nacht (dub­be­le kamer of 1‑persoonskamer) incl. ont­bijt, CHF 72 per per­soon inclu­sief avond­eten. Meer infor­ma­tie.

Actie­pa­gi­na’s
Ben jij benieuwd wel­ke teams er al mee­doen met de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge? Wil je iemand spon­so­ren? Of wil je weten hoe de actiepagina’s er uit zien? Neem dan een kijk­je op de spe­ci­a­le Ken­taa-pagi­na van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en doneer of schrijf je in!

Regle­ment en veiligheid
Het race-regle­ment wordt omstreeks decem­ber hier gepu­bli­ceerd. Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer aan de 12-uurs Chal­len­ge ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

Helm
Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team. Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Pro­gram­ma
Hier­on­der vind je alvast wat belang­rij­ke pro­gram­ma­pun­ten. Bin­nen­kort komt hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge te staan.

Vrij­dag 24 maart
14:30 uur: Ver­plich­te riders­brie­fing in res­tau­rant Kreuz­bo­den (mid­den­sta­ti­on)

Zater­dag 25 maart
0:00–12:00 uur: Hoh­s­aas 12-uurs Challenge
12:00 ‑14:00 uur: Geza­men­lij­ke lunch
14:00 uur: Prijsuitreiking

Dis­clai­mer
Elke deel­ne­mer van de 12h Chal­len­ge dient voor de start de dis­clai­mer te onder­te­ke­nen. Je kan de dis­clai­mer hier down­lo­a­den. De cap­tain van elk team is hier ver­ant­woor­de­lijk voor. Zorg dat de onder­te­ken­de for­mu­lie­ren van alle team­le­den voor de start van de 12h Chal­len­ge bij de orga­ni­sa­tie ligt. Je kan de inge­vul­de en onder­te­ken­de dis­clai­mers per email stu­ren naar charlotte@mentelity.org of afge­ven bij de orga­ni­sa­tie tij­dens de brie­fing op vrij­dag 24 april om 14:30 bij Res­tau­rant Kreuzboden.

Rou­te
De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge wordt geor­ga­ni­seerd in Saas Grund, Zwit­ser­land. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas Grund te rei­zen. Er is ook een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas Grund. De tota­le reis­tijd komt dan neer op onge­veer 9:30 uur.

Car-pool
Heb je nog een plek vrij in je auto of zoek je een plek om mee te rij­den? Van­af janu­a­ri is er een whats app groep voor deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers van de 12-uurs Chal­len­ge. Via deze groep kan je zelf op zoek gaan naar car­pool mogelijkheden.

Coro­na
De orga­ni­sa­tie houdt altijd de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het coro­na­vi­rus in de gaten en volgt de dan gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len van Zwit­ser­land en Neder­land. Mocht het als onvei­lig wor­den gezien om het eve­ne­ment door te laten gaan, kan de orga­ni­sa­tie het eve­ne­ment annuleren.

Ver­ze­ke­ring 
Wij advi­se­ren deel­ne­mers om alleen deel te nemen met een gel­di­ge aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring, een per­soon­lij­ke onge­val­len­ver­ze­ke­ring en een reis­ver­ze­ke­ring. Als de deel­ne­mer scha­de maakt aan eigen of iemand anders eigen­dom­men, aan­vaard hij of zij de ver­ant­woor­de­lijk­heid en zal hij of zij ervoor zor­gen dat de orga­ni­sa­tie, of een door de orga­ni­sa­tie geau­to­ri­seer­de der­de, in dit opzicht geen scha­de oploopt.