Naar het overzicht

Op deze pagi­na vind je alle prak­ti­sche infor­ma­tie over de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. Heb jij na het door­ne­men van al deze pun­ten nog vra­gen? Neem dan con­tact op met de organisatie! 

Ver­blijf
Hier komt bin­nen­kort een lijst met accom­mo­da­ties met wij een prijs­af­spraak heb­ben kun­nen maken voor de deel­ne­mers aan de Chal­len­ge. Natuur­lijk is het ook moge­lijk om zelf op zoek te gaan naar een accommodatie.

Regle­ment en veiligheid
Het race-regle­ment wordt omstreeks decem­ber hier gepu­bli­ceerd. Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer aan de 12-uurs Chal­len­ge ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

Helm
Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team. Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Pro­gram­ma
Hier komt bin­nen­kort het defi­ni­tie­ve pro­gram­ma  van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge te staan.

Vrij­dag 24 maart
14:30 uur: Ver­plich­te riders­brie­fing in res­tau­rant Kreuz­bo­dem (mid­den­sta­ti­on)

Zater­dag 25 maart
0:00–12:00 uur: Hoh­s­aas 12-uurs Challenge
12:00 ‑14:00 uur: Geza­men­lij­ke lunch
14:00 uur: Prijsuitreiking

Dis­clai­mer
Elke deel­ne­mer van de 12h Chal­len­ge dient voor de start de dis­clai­mer te onder­te­ke­nen. Je kan de dis­clai­mer hier down­lo­a­den. De cap­tain van elk team is hier ver­ant­woor­de­lijk voor. Zorg dat de onder­te­ken­de for­mu­lie­ren van alle team­le­den voor de start van de 12h Chal­len­ge bij de orga­ni­sa­tie ligt. Je kan de inge­vul­de en onder­te­ken­de dis­clai­mers per email stu­ren naar charlotte@mentelity.org of afge­ven bij de orga­ni­sa­tie tij­dens de brie­fing op vrij­dag 24 april om 14:30 bij Res­tau­rant Kreuzboden.

Rou­te
De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge wordt geor­ga­ni­seerd in Saas Grund, Zwit­ser­land. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas Grund te rei­zen. Er is ook een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas Grund. De tota­le reis­tijd komt dan neer op onge­veer 9:30 uur.

Coro­na
De orga­ni­sa­tie houdt altijd de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het coro­na­vi­rus in de gaten en volgt de dan gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len van Zwit­ser­land en Neder­land. Mocht het als onvei­lig wor­den gezien om het eve­ne­ment door te laten gaan, kan de orga­ni­sa­tie het eve­ne­ment annuleren.

Ver­ze­ke­ring 
Wij advi­se­ren deel­ne­mers om alleen deel te nemen met een gel­di­ge aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring, een per­soon­lij­ke onge­val­len­ver­ze­ke­ring en een reis­ver­ze­ke­ring. Als de deel­ne­mer scha­de maakt aan eigen of iemand anders eigen­dom­men, aan­vaard hij of zij de ver­ant­woor­de­lijk­heid en zal hij of zij ervoor zor­gen dat de orga­ni­sa­tie, of een door de orga­ni­sa­tie geau­to­ri­seer­de der­de, in dit opzicht geen scha­de oploopt.