Alles over de Mentelity Games

De Men­te­li­ty Games is hét win­ter­sport­eve­ne­ment voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging en hun vrien­den en fami­lie. Tij­dens deze 4‑daagse ski- en snow­board­reis laten wij deel­ne­mers zien dat win­ter­sport toe­gan­ke­lijk is voor ieder­een en zor­gen wij ervoor dat zij van de pis­tes afkomt. Help jij ze mee op reis?

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den; het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games. Wij zor­gen ervoor dat ieder­een tij­dens deze week les krijgt van gedi­plo­meer­de lera­ren en wordt bege­leid door onze enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Of deel­ne­mers nou begin­ners zijn of al vaker op de zijn geweest, de Men­te­li­ty Games zijn een uit­da­ging voor iede­re wintersporter!

Onver­ge­te­lij­ke week 
Tij­dens de vier dagen in Zwit­ser­land wordt er een geva­ri­eerd pro­gram­ma aan­ge­bo­den, met genoeg uit­da­gin­gen voor ieder niveau. Deel­ne­mers krij­gen iede­re dag les en kun­nen ski­ën en snow­boar­den met Para­lym­pi­sche atle­ten. Ook wordt er een sla­lom uit­ge­zet en kan ieder­een van de schans met behulp van een Big Air­bag. Naast de acti­vi­tei­ten in de sneeuw is er ook een pro­gram­ma rond­om de les­sen. Ze kun­nen bij­voor­veeld gave prij­zen win­nen tij­dens de bin­go-avond,  genie­ten van de après-ski, of als een van de geluk­ki­ge mee parag­li­den of een rond­je maken in een hon­denslee. Zo maken we van de Games een onver­ge­te­lij­ke week voor onze deelnemers.

Bij de Men­te­li­ty Games kij­ken we naar de moge­lijk­he­den van men­sen, en niet naar hun licha­me­lij­ke uit­da­gin­gen. We bren­gen daar­om erva­ren gehan­di­cap­te (pro)sporters, spe­ci­aal opge­lei­de lera­ren en win­ter­spor­ters van alle niveaus bij elkaar, zodat ieder­een van elkaar kan leren. Ple­zier staat daar­bij voor­op. Tij­dens de Games laten wij men­sen zien waar ze alle­maal toe in staat zijn met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. De Men­te­li­ty Games 2023 wor­den gehou­den van maan­dag 18 maart tot zater­dag 23 maart 2024 in Saas-Grund.