Naar het overzicht

De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge vindt dit jaar plaats op zater­dag 25 maart 2023. Rond de 100 teams staan om 0:00 uur ‘s nachts aan de start op de pis­tes van Saas Grund. Zij gaan de uit­da­ging aan om 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den; zij ver­leg­gen hier­mee hun eigen gren­zen en halen geld op voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. De teams nemen deel in één van de drie dis­ci­pli­nes (zie hier­on­der) en elk team dient een bedrag van mini­maal €500 op te halen mid­dels crowd­fun­ding. Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd. 

Waar­om deelnemen? 
Door je eigen gren­zen te ver­leg­gen maak je dit ook moge­lijk voor iemand die te maken heeft met een licha­me­lij­ke beper­king, of beter gefor­mu­leerd: een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Met jouw crowd­fun­ding draag je er aan bij dat een deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games nieu­we erva­rin­gen opdoet, nieuw zelf­ver­trou­wen ont­wik­kelt, nieu­we kracht ver­za­melt voor een beter en actie­ver leven en boven­al kan genie­ten van de wintersport.

Drie ver­schil­len­de Challenges
Komend jaar kan je voor het eerst kie­zen uit drie dis­ci­pli­nes van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. Hier­on­der vind je meer uit­leg over de drie ver­schil­len­de opties:

Dis­tan­ce chal­len­ge
Dit onder­deel is voor de ech­te ‘race tigers’. Elk team pro­beert in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen. Het team dat de mees­te kilo­me­ters aflegt, wint deze chal­len­ge. Het gaat om snel­heid, uit­hou­dings­ver­mo­gen en de juis­te tac­tiek voor het wis­se­len van de drie team­le­den, die bij toer­beurt op de pis­te zijn.

Fun(d)racer:
Voor ski­ërs en snow­boar­ders die het goe­de doel wil­len steu­nen en waar het ple­zier belang­rij­ker is dan de snel­heid. Mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen en er zul­len extra incen­ti­ves zijn voor bij­voor­beeld het grap­pig­ste out­fit, de bes­te team­spi­rit, de meest ori­gi­ne­le of  suc­ces­vol­le crowd­fun­ding actie etc.

Tour Chal­len­ge:
Voor de avon­tu­rier die lie­ver niet in de lift stapt. Ook hier gaat het erom in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen, maar dan zon­der de lift te gebrui­ken. Je loopt omhoog (met vel­len onder je ski’s of je snow­board op je rug) je en skiet of snow­boardt naar bene­den. De koers voor deze chal­len­ge is een ande­re dan de dis­tan­ce chal­len­ge, dus je hoeft geen reke­ning te hou­den met deel­ne­mers van de ande­re chal­len­ges. Deze dis­ci­pli­ne kan je indi­vi­du­eel of als team doen.

Inschrij­ving, kos­ten en crowdfuning
Elk team kiest één van de boven­staan­de dis­ci­pli­nes en elk team bestaat uit 3 team­le­den (met uit­zon­de­ring van de tour chal­len­ge, deze kan als team of solo wor­den afge­legd). Gedu­ren­de de chal­len­ge is er altijd één per­soon aan het ski­ën of snow­boar­den en elk team bepaalt zijn eigen rit­me voor het wis­se­len. Het doel is om je eigen gren­zen te ver­leg­gen en om geld op te halen voor de finan­cie­ring van de Men­te­li­ty Games. De 12-uurs Chal­len­ge gaat om mid­der­nacht van start (in de nacht van 24 op 25 maart), dus de eer­ste uren ski of snow­board je in het don­ker (op enke­le pun­ten is ver­lich­ting op de pis­te). Na enke­le uren zie je de zon opko­men tus­sen de 4.000 meter hoge berg­top­pen van Saas Grund. Een gewel­di­ge ervaring! 

Elk team­lid dient een tic­ket te kopen als start­li­cen­tie, dit dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten van De 12-uurs Chal­len­ge (lift­ge­bruik, ont­bijt, lunch, vei­lig­heid etc.). De tic­ket kost €100 per per­soon. Naast de start­li­cen­tie dient elk team een bedrag van mini­mum €500 mid­dels crowd­fun­ding op te halen voor de Men­te­li­ty Games (voor de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers van de Tour Chal­len­ge is het mini­mum­be­drag €175). Elk team krijgt een eigen fund­rai­sing team pagi­na op de crowd­fun­ding website. 

Meer infor­ma­tie over de regels tij­dens de chal­len­ges, het ver­blijf, tips voor het crowd­fun­den en ove­ri­ge prak­ti­sche infor­ma­tie vind je hier.

Wil jij je inschrij­ven voor de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge? Ga dan naar de inschrijf­pa­gi­na!