Onge­veer 100 teams staan om 00:00 uur ‘s nachts aan de start op de pis­tes van Saas Grund. Zij gaan de uit­da­ging aan om 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den; zij ver­leg­gen hier­mee hun eigen gren­zen en halen geld op voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. De teams nemen deel in één van de drie dis­ci­pli­nes (zie hier­on­der) en elk team dient een bedrag van mini­maal €500 op te halen mid­dels crowd­fun­ding. Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd. 

Waar­om deelnemen? 
Door je eigen gren­zen te ver­leg­gen maak je dit ook moge­lijk voor iemand die te maken heeft met een licha­me­lij­ke beper­king, of beter gefor­mu­leerd: een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Met jouw crowd­fun­ding draag je er aan bij dat een deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games nieu­we erva­rin­gen opdoet, nieuw zelf­ver­trou­wen ont­wik­kelt, nieu­we kracht ver­za­melt voor een beter en actie­ver leven en boven­al kan genie­ten van de wintersport.

Drie ver­schil­len­de Challenges
Komend jaar kan je kie­zen uit drie dis­ci­pli­nes van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. Hier­on­der vind je meer uit­leg over de drie opties:

Dis­tan­ce Chal­len­ge — Glet­scher Piste 
Dit onder­deel is voor de ech­te ‘race tigers’. Elk team pro­beert in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen. Het team dat de mees­te kilo­me­ters aflegt, wint deze chal­len­ge. Het gaat om snel­heid, uit­hou­dings­ver­mo­gen en de juis­te tac­tiek voor het wis­se­len van de drie team­le­den, die bij toer­beurt op de pis­te zijn. In ver­band met de vei­lig­heid op de Trift­glet­scher Pis­te (hoge snel­heid en deels smal­le paden) raadt de orga­ni­sa­tie deze dis­ci­pli­ne alleen aan voor gevor­der­de ski­ërs en snowboarders.

Fun(d)raise Chal­len­ge — Triftalp
Bepaal je eigen doel tij­dens de Fun(d)race Chal­len­ge: Leg bij­voor­beeld vast hoe­veel afda­lin­gen je met je team wilt maken gedu­ren­de de 12 uur en daag jezelf uit met een ambi­ti­eus doel­be­drag voor je crowd­fun­ding. De Fun(d)raise Chal­len­ge gaat om ple­zier, fund­rai­sing en skiën/snowboarden. De snel­heid op de pis­te is niet het belang­rijk­ste, want mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen. Jouw drijf­veer zit hem in de com­bi­na­tie van bij­dra­gen aan het goe­de doel, je eigen gren­zen ver­leg­gen en het avon­tuur op de pis­te aan­gaan, samen met je teamgenoten.

Nadat jouw team com­pleet is, kie­zen jul­lie samen een doel­stel­ling. Gaan jul­lie voor een mini­maal aan­tal rond­jes op de pis­te of de titel ‘Bes­te Crowd­fun­ders’? Natuur­lijk kan je deze twee doel­stel­lin­gen ook com­bi­ne­ren en je door vrien­den, fami­lie of bedrij­ven laten spon­so­ren per ron­de. Zo daag je jezelf uit om niet stil te gaan zit­ten tij­dens de 12 uur, maar aan de gang te blij­ven. Ieder rond­je is immers extra geld voor het goe­de doel. In 2022 leg­den de teams gemid­del­de 59 afda­lin­gen af gedu­ren­de de 12 uur (mees­te 80, min­ste 29).

Tour Chal­len­ge — Weissmieshütte
Voor de avon­tu­rier die lie­ver niet in de lift stapt. Ook hier gaat het erom in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen, maar dan zon­der de lift te gebrui­ken. Je loopt omhoog (met vel­len onder je ski’s of je snow­board op je rug) en skiet of snow­boardt naar bene­den. De koers voor deze chal­len­ge is een ande­re dan de dis­tan­ce chal­len­ge, dus je hoeft geen reke­ning te hou­den met deel­ne­mers van de ande­re chal­len­ges. Deze dis­ci­pli­ne kan je indi­vi­du­eel of als team doen.

Inschrij­ving, kos­ten en crowdfuning
Elk team kiest één van de boven­staan­de dis­ci­pli­nes en elk team bestaat uit 3 team­le­den (met uit­zon­de­ring van de tour chal­len­ge, deze kan als team of solo wor­den afge­legd). Gedu­ren­de de chal­len­ge is er altijd één per­soon aan het ski­ën of snow­boar­den en elk team bepaalt zijn eigen rit­me voor het wis­se­len. Het doel is om je eigen gren­zen te ver­leg­gen en om geld op te halen voor de finan­cie­ring van de Men­te­li­ty Games. De 12-uurs Chal­len­ge gaat om mid­der­nacht van start (in de nacht van 15 op 16 maart), dus de eer­ste uren ski of snow­board je in het don­ker (op enke­le pun­ten is ver­lich­ting op de pis­te). Na enke­le uren zie je de zon opko­men tus­sen de 4.000 meter hoge berg­top­pen van Saas Grund. Een gewel­di­ge ervaring! 

Elk team­lid dient een tic­ket te kopen als start­li­cen­tie, dit dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten van de 12-uurs Chal­len­ge (lift­ge­bruik, ont­bijt, vei­lig­heid etc.). De tic­ket kost €100 per per­soon. Naast de start­li­cen­tie dient elk team een bedrag van mini­mum €500 mid­dels crowd­fun­ding op te halen voor de Men­te­li­ty Games (voor de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers van de Tour Chal­len­ge is het mini­mum­be­drag €175). Elk team krijgt een eigen fund­rai­sing team pagi­na op de crowd­fun­ding website.